ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ըներկայացրել է տեխնոլոգիական կենտրոնը`փոքրերի նորաբաց«Cityzen»քաղաքում

Հոկտեմբերի 6-ին «Play City»-ում տեղիունեցավ մասնագիտությունների մանկական՝«Cityzen»քաղաքիբացումը, որտեղ, այլմասնագիտությունների շարքում, ներկայացված է նաև հեռահաղորդակցության ոլորտը՝ ի դեմս Հայաստանում այդ ոլորտի առաջատար ՎիվաՍել-ՄՏՍ-ի: Ընկերության տեխնոլոգիական կենտրոնը նախատեսված է 4 տարեկանից բարձր երեխաների համար:
«Cityzen»-ն րական քաղաքի փոքր մոդել է՝ իր ենթակառուցվածքներով, օրենքներով և հաստատություններով: Այնանվտանգ, կրթական և խաղային միջավայր է, որտեղ երեխաները կարողեն ստանալ նոր գիտելիքներ, փորձ, վառ տպավորություններ ևզարգացնել ինքնուրույն ստեղծագործելու հմտություններ։
ՎիվաՍել-ՄՏՍ-իտեխնոլոգիականկենտրոնումերեխաները՝ ինտերակտիվ և պարզեցվածպարապմունքներիմիջոցովկծանոթանանժամանակակիցտեխնոլոգիաներին ևգիտելիքներկստանանհեռահաղորդակցությանոլորտիվերաբերյալ, ինչպեսնաևավելիլայնպատկերացումկկազմեն, թեինչպես է գործումանլարհաղորդակցությունը: Հատուկխաղայինմոդելիշնորիվերեխաներըկպարզեն, թեինչպեսկարելի է 3G ցանցիցանցումկատարելդեպի4G ցանց, որպեսզիերկրիբնակիչներին և սպասասրահումսպասողծնողներնապահովվենգերարագինտերնետկապով:
«Հեռահաղորդակցության և տեղեկատվականտեխնոլոգիաներիոլորտը«Cityzen»-ումներկայացված էՎիվաՍել-ՄՏՍ-իտեխնոլոգիականկենտրոնում: Այստեղերեխաներըկարողենծանոթանալհեռահաղորդակցությանհիմունքներին, պատմությանը, բջջայինկապիաշխատանքիսկզբունքներին և կիմանան, թեինչով է,օրինակ՝ 3G ցանցըտարբերվում 4G ցանցից:Նախաձեռնությունըկարևոր է վաղտարիքիցերեխաներիմոտտարբերմասնագիտություններիմասինպատկերացումձևավորելուառումով», — ասել է ՎիվաՍել-ՄՏՍ-իգլխավորտնօրենՌալֆՅիրիկյանը:
«Cityzen»-ումբացված՝ՎիվաՍել-ՄՏՍ-իտեխնոլոգիականկենտրոնումերեխաներիհամարնախատեսվածպարապմունքներըկանցնենվեցուղղություններով՝ բջջայինտեխնոլոգիաներ, համացանցիհիմունքներ, ցանցերիաշխատանք, համացանցայինանվտանգություն, ռոբոտաշինություն և շարժականսարքավորումներ:

Об Авторе

ПЯТНИЦА

Независимая еженедельная газета

Похожие материалы

Оставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *