Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?O? O?Oi?? O?O?Oi??O?Oi?? Oi??Oi??Oi??-O?Oi??O?

IMG_9784Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O? O?O?Oi??Oi??Oi??Oi?? 7-Oi??O? 9-O? Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?Oi??O? O?Oi??O?O?O?O?O?O?Oi?? Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi?? Ai??O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??Ai?? (National Robotics Challenge) O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??O? O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??O?Oi??O?O? Oi?? Ai??Honda Innovation AwardAi?? Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?O?O? Oi??O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O? O?O?O?O?O?O? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?O? Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??O? O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?O?O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?:
Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O?O? O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??O? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?O? Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?Oi??O?O?O?O?O?Oi??O? Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??-O?Oi??O? O?Oi??O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??O?O? Oi??O?Oi??O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi?? Ai??O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??Ai?? (O?Oi??Oi?? / NRC, www.thenrc.org) O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??: Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi?? 1300 O?O?O?Oi??O?O?Oi??O? Oi?? O?O?O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi?? 400 O?O?O?O?O? Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi?? 2016-Oi??Oi??, O?Oi??Oi?? O?Oi??O? O?O?Oi??Oi?? O?O?Oi??O?Oi??O? Oi??Oi?? Oi??Oi?? 30-O?O?Oi??O?O?O?:
Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?O?O?, Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??Oi?? O?O?Oi?? O?O?Oi?? Oi??Oi??O? Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??O? Oi??O?Oi??O? Ai??O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?Ai?? O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??O? O?Oi??O?O?O?Oi??O?Oi??O?: Oi??O?Oi??O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??Oi?? O?O?O?Oi?? O?O?Oi?? O?O?O?O?O?O? O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?O? O?O?Oi??O?Oi?? O?O?Oi?? Oi?? O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi?? O?O?O?O? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?: Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?O? Oi??O?O?Oi??O?Oi?? Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??Oi??, O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?O? O?O?O?Oi??O?O?O?O?Oi?? O?Oi?? O?Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??O?O? Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?O?O?:
Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?O?Oi?? OZO?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?O?O? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??Oi??O?O?O?Oi?? Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?O?O? O?Oi?? Oi??Oi??O? O?Oi??O? O?O?O?O?Oi??O?O?Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?: Ai??O?O?Oi??O?Oi??O? Oi??O?Oi??Oi??O?O? O?O?O?O?Oi??O?Oi??O? Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi?? O?Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?O?O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi?? O?O?Oi??, Oi??O?O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Oi??O? Oi??O?O?: Oi??O?O? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??, O?Oi?? Oi??Oi??Oi??-O?Oi??O? O?O?Oi??O?O?Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?, O?Oi??O?O?O? O?O?O?O?O?Oi??O?Oi??O? O?O?O?Oi??O?O?O?O?O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??O?O? Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?O? Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??O?O?O?O?Ai??,-O?O?O?O?O?Oi??O? Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?O?:
IMG_9696Ai??O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi?? O?Oi?? Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Oi??: O?O?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??O?O?Oi??O?O?O?, O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O? Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi??O? Oi??Oi??O?Oi??O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O? O?O?Oi?? O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi??O? Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O? Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? O?Oi?? Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??: O?O? Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?O?O?O?Oi??O?O? O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?, O?O?Oi??O? O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??: O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O? O?O?Oi??O?O?O?O?Oi??O?O?O?Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?O? O?Oi??O?Oi??O? Oi??: Oi??Oi??O? Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?O?O? O?O? O?Oi??O?Oi??Oi?? Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi??, O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi?? O?O?Oi?? Oi??O?O?O?O?Oi??O? Oi??Ai??,- Oi??Oi??O?Oi??O? Oi?? Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?Oi?? O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O? Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?:
Ai??Oi??O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O? Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??O? O?Oi??Oi??O? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??, O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi??, Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi?? Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??O?Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?: Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??, Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi?? O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??: Ai??Oi??O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O? Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??O? O?Oi??Oi??, Oi??O? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??, O?Oi??Oi??O?O?O?O?O?Oi??, Oi??O?O?Oi??O?O?O?O?O?Oi?? Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?: Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?O?O?O?O?: Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??O?O? O?Oi?? O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?O?Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi??, Oi?? O?O? O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi?? O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??O?O?Oi?? O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??O?O? O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?, O?Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??: Oi??Oi??O?Oi??O? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??O? O?O?O?Oi?? Oi?? O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?: Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi?? O?O?, O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?Oi??O?Oi??O? O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi?? OZOi??O?O?O?O?Oi??-Oi??O?O?-Oi?? O?O?O?O?Oi??O?Oi?? O?O?O?Oi??O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?O?O?O?O? O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??. O?O?Oi??Oi?? O?O?O?Oi??O?O?O?O? O?Oi??Oi?? O?Oi??O? O?Oi??Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O? O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??: Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?O?O?O?O?Oi??O? O?Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O? Oi??O?Oi?? Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??Ai??,- Oi??Oi??O?Oi?? Oi?? OZOi??O?O?O?O?Oi??-Oi??O?O?-Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?:
IMG_9745Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?O?O? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O? Oi?? 2011 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??O?: Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O? O?O?O?O?O?Oi?? Oi??O?O?Oi??O?O?Oi?? (Oi??O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?Oi?? O?O?O?O?Oi??O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??) O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? O?O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi?? OZOi??O?O?O?O?Oi??-Oi??O?O?-O?, O?O?O?Oi??O? O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??Oi?? Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?O?Oi??O? O?O?O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O? O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O? O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??: 2013-2016 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?O?O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi?? 52 O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??, Oi??O?O? 2013-2015 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi??O? Oi??O?O?Oi??O?O?Oi?? O?O?O?O?Oi??O?O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi?? 92 O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi?? Oi?? O?O?Oi??O?O?O?O?Oi??O?Oi??:
O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? O?O?O?O?O?O?, O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?Oi??O?Oi??O?Oi?? Oi??O?Oi??O?O?O?O?O?Oi??O? OZOi??O?O?O?O?Oi??-Oi??O?O?-Oi?? O?Oi??O?O?O?O?Oi??O? Oi?? 2011 Oi??-Oi??O?: Oi??Oi??Oi??O? Oi??Oi??O?O? O?Oi??Oi?? O?Oi??O?Oi??O?O?Oi??O? Oi??Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?O?Oi?? O?O?O?Oi??O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O? O?O?Oi??O?O?Oi??O? Oi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi?? 218 O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O?:
2012 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Ai??ArmRoboticsAi?? O?O?O? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?O? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?O? O?Oi??O?Oi?? Oi??Oi??O?O?Oi??Oi??O? O?Oi??O?O?Oi??O?O? O?Oi??O?O?O?Oi?? O?Oi?? 1-Oi??Oi?? Oi?? 2-Oi??Oi?? O?O?O?O?Oi??O?O? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?Oi??O?Oi??O?O?, Oi??O?O? 2014 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O? Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? Oi??Oi??O?O? O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi?? O?O?O?O?O?O?O?Oi?? O?O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?O?O?: 2013 Oi??O?O?O?O?Oi??Oi??Oi?? Ai??O?Oi??Oi??Oi??Oi??O?Oi??Ai?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? (Oi??O?Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??O?, Oi??Oi??Oi??) Ai??Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?Ai?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?, O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi?? 7 O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?O? 130 Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Oi??, Ai??Oi??Oi??O?Ai?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??Oi??O? Oi??O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??Oi?? Oi?? O?O?Oi??O?O?O?O?Oi?? Oi??Oi??O? Ai??AybStormAi?? O?O?O?O?O?O?O?O? Oi??Oi??O?O?O?Oi??O?Oi??Oi??O?O?Oi??Oi?? O?O?O?O?O?O?Oi?? Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?Oi??: Ai??Oi??Oi??O?Ai??-Oi?? Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi?? Oi??Oi??O?O?O? O?O?O?O?O?O? Oi?? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?Oi?? 2014 Oi??.-Oi??Oi?? O?O?O?Oi??O?Oi??O? O?O?Oi??O?O?O?Oi?? O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??: Oi??Oi??Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi?? O?Oi?? Oi??O?Oi?? O?Oi??Oi?? Oi??O?O?O?O?Oi??O?Oi??O?Oi??:
Ai??O?O?O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??Ai?? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?O?O?Oi??Oi??Oi?? O?Oi??O?O?O? O?Oi??O?O?O?O?O?O?Oi?? Oi?? 1986 Oi??.-Oi??Oi?? Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??O? Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??O? O?O?O?O?O?O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?O?Oi??O?O? O?Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??O?: Oi??Oi??Oi?? O?O?O?O?O?O?O?Oi?? Oi?? 12 O?Oi??O?O?Oi??O?O?O?Oi??O?O?Oi??Oi??O?O? O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?, O?Oi??Oi??Oi??-O?O?Oi??O?O? O?O?O?O?O?, O?Oi??O?O?Oi??O?Oi?? O?O?O?O?O?, O?O?O?O? Oi??O?O?O?Oi??, Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi??O?O? O?Oi??O?Oi??O?O? O?O?O?O?O? Oi?? O?Oi??Oi??Oi??: Oi??Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi??Oi?? O?O?Oi??O?O? O?Oi?? O?O?O?Oi??O?O?O?O?Oi?? O?Oi??Oi??O?O?Oi??O?Oi?? O?O?O? Oi??Oi??O?O?Oi?? O?O?Oi??Oi??O?O?O?Oi??, O?Oi??Oi??Oi??Oi??, O?O?O?O? Oi??O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi??O? Oi?? Oi??O?Oi??O?Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?: Oi??Oi??O?O?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Oi??O?O?O?Oi?? Oi??O?O?O?Oi??O?O?O?Oi??Oi?? Oi?? Ai??Oi??O?Oi??Oi??O?Ai?? O?Oi??O?O?Oi??O?Oi??Oi??Oi??O?Oi??Oi??O?:

OZOi??O?O?O?O?Oi??-Oi??O?O?… O?O?Oi?? O?Oi??O?O?O?, O?Oi?? O?O?Oi??O?O? O?O?:

Об Авторе

ПЯТНИЦА

Независимая еженедельная газета

Похожие материалы

Оставить отзыв

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *